1. مصرف زیاد کدام یک از روغن های زیر باعث چاقی نمی شود
  مصرف اضافی تمام روغن ها باعث چاقی می شود  
   374 (53.51%)
  روغن زیتون  
   255 (36.48%)
  روغن های جامد  
   19 (2.72%)
  روغن های مایع  
   16 (2.29%)