1. در حال حاضر به کدام مشکل در حوزه غذا و تغذیه باید توجه بیشتری شود
  اضافه دریافت و چاقی  
   98 (40%)
  نبود ساختار اجرایی مناسب برای غذا و تغذیه  
   84 (34.29%)
  کمبود ریز مغذی ها  
   27 (11.02%)
  بیماری های مزمن  
   16 (6.53%)