1. کدام بخش بهسایت برایتان مفیدتر است؟
  مقالات عمومی  
   19 (22%)
  مقالات تخصصی  
   16 (19%)
  سنجش وضعیت تغذیه ای  
   16 (19%)
  سفره سلامت  
   11 (13%)
  مقالات ویژه  
   8 (9%)
  تالار گفتگو  
   5 (6%)
  به کلینیک  
   3 (4%)
  خبرنامه  
   3 (4%)
  وبلاگ  
   2 (2%)
  تلنگر  
   1 (1%)
  رسانه  
   1 (1%)