1. شما اطلاعات مربوط به غذا و تغذیه را بیشتر از کدام منبع دریافت می کنید؟
  سایت های اینترنتی  
   275 (56.35%)
  تلویزیون  
   92 (18.85%)
  گفتگو با دیگران  
   33 (6.76%)
  کتاب  
   23 (4.71%)
  نشریات  
   16 (3.28%)
  اپلیکیشن موبایل  
   16 (3.28%)
  رادیو  
   11 (2.25%)
  مجامع علمی  
   11 (2.25%)
  پیامک  
   6 (1.23%)
  ایمیل  
   5 (1.02%)