1. مسئولیت نظارت و پیشگیری از تقلبات غذایی مانند افزودن روغن پالم به لبنیات بر عهده کیست؟
  سازمان غذا و دارو  
   59 (46%)
  اداره استاندارد  
   40 (31%)
  دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت  
   21 (16%)
  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  
   6 (5%)
  مصرف کنندگان  
   3 (2%)