مقدار کلسترول

۲۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۴ فروردين ۱۳۸۸
مجموع آرا: 284

مسئولیت در برابر سلامت

۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
مجموع آرا: 217
۲۶ آذر ۱۳۸۸ - ۲۷ دى ۱۳۸۸
مجموع آرا: 398
نظرسنجی بسته است.

ضابعات نان

۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۱ اسفند ۱۳۸۸
مجموع آرا: 420

یک گام به سمت سلامت

۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹
مجموع آرا: 1038

ماندگاری شیر استریل

۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۳۰ مهر ۱۳۸۹
مجموع آرا: 1041

سیب سلامت

۱۵ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰
مجموع آرا: 822

فرآورده های شیری

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۹ تير ۱۳۹۰
مجموع آرا: 3907

حذف یارانه

۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۸ مهر ۱۳۹۰
مجموع آرا: 1030

تغییرات بهسایت

۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۲۸ آبان ۱۳۹۰
مجموع آرا: 52