آزاده امین پور

تخصص:  تغذیه

نام و نام خانوادگی: آ زاده امین پور               آخرین مدرک تحصیلی: M.Phil در علوم تغذیه

تاریخ تولد : 1330   رتبه علمی : مربی            گروه آموزشی: تغذیه جامعهLectures in Nutrition Topics as follows:

29 سال سابقه آموزشی

Undergraduate course;

Basic Nutrition, Nutritional assessment, Nutrition Disorders ,Nutrition physiology.

Training course including rural and urban practice in PHC. System ,Research projects.


Postgraduate course;

Basic Nutrition mainly on Vits & Min., Experimental Nutrition,

Thesis
29yrs educational experience.

تدریس در رشته تغذیه در عنوان های زیر می باشد:

دوره کارشناسی،

تغذیه اساسی، بررسی وضع تغذیه ، بیماریهای ناشی از سوءتغذیه ، فیزیولژی تغذیه.

کاراموزی در عرصه های روستا و شهر مراکز بهداشتی در سیستم مراقنتهای بهداشتی کشور . پروژه تحقیقاتی.

دوره کارشناسی ارشد،

تغذیه اساسی بویژه ویتامین ها و املا ح ، تغذیه تجربی

پایان نامه های تخصصی.

کارنامه پژوهشی سال6-5 138 هجری شمسی ( 7-2006میلادی )

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی: 

1-  معصومه توفیقی ، آزاده امین پور ، دکتر مسعود کیمیاگر ، دکتر بنفشه گلستان . بررسی تاثیر دوز ویتامین c بر غلظت سرمی مس و فعالیت آنزیم سرولو پلاسمین در مردان سالم. مجته علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران ، انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذائی کشور. سال اول (1) تابستان. 1385، ص 61- 57.

2-  مریم زارع ، آزاده امین پور، مجید میرزازاد ه ، مهین آذر ، زهرا تذکری ، یدا... محرابی ، ناصر کلانتری. مقایسه تاثیر دو نوع آب آشامیدنی با درجه سختی متفاوت بر عناصر ادراری در مردان مبتلا به نگ کلسیمی و غیر مبتلا. مجله علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور. سال اول (3) ، 1385. ص 9-1.

3-  نسترن شریعت زاده ، آزاده امین پور ، مهین آذر، میزان روی در غذا و ارزش ان در ایمنی غذا. مجموعه مقالات هفتمین کنگره تغذیه شهریور 1381 ص 103 -100 . چاپ سال .1385

4-  اکرم کوشکی ، آزاده امین پور ، مهین آذر. نقش آبهای معدنی در پیشگیری از بیماریهای قلبی – عروقی . مجموعه مقالات هفتمین کنگره تغذیه شهریور 1381 ص 197- 192. چاپ 1385.

5-  شیده فتاحی، شکوری، آزاده امین پور ، بنفشه گلستان، تاثیر مصرف انگور قرمز دانه دار بر فراسنج های لیپید های سرم.مبتلا یان به هیپرکلسترومی مجله انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور سال ا ول (3)،   1385 ص 24-19.

پایان نامه های دفاع شده

1-  مینا کاویانی ، فریده شیشه بر ( استاد راهنما ) ، آ زاده امین پور، علیرضا ابدی ( ا ستادان مشاور) . مقایسه تاثیر آ موزش تغذیه به دو روش سخنرانی و جزوه آ موزشی بر آگاهی و نگرش درباره اهمیت مصرف میوه ، سبزی و لبنیات در دانش ا موزان سال چهارم دبتانهای دولتی دختانه منطقه 2 آموزش و پرورش تهران .1386

  تالیف کتاب

1-آزاده امین پور ونسرین امیدوار، فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور ، جلد 8 ، سال 1385 انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور.

مقالات در کنگره های خارجی

1-   Ghavamsaddri M. Aminpour A. Behboodi S. Ghadamli L. Realation between maternal BMI and nutritional status of 0-5 yearsold rural children in Tehran. 10th European Nutrition Conference , Paris France, july 10-13 2007.

2-   Aminpour A. , Moosavie A. Study of under and overweights among preschool children in private and local nursery schools in Tehran. 10th European Nutriton Conference, Paris, France, 10-13 july 2007.

3-   Mirarefin M. Aminpour A. Tahbaz F. Effects of folate fortification program on adult folate and B12 status. 10th European Nutrition Conference, Paris , France, 10-13 july 2007.

4-   Salarkia N. Aminpour A. Fathalian R. Comparison of the nutritional health status in athletes and non athletes. 10th European Nutrition Conference ,Paris, France, 10-13 july 2007.

5-   Azar M.Aminpour A. Nutrition and health benefits of milk fermented food in Iran. 10th Asean Food Conference Kuala Lumpur Malaysia 21-23 August 2007.

6-   Aminpour A. Salarkia N. Mirghomiezadeh N. The influence of women educaton levels on food safety. 10th Asean Food Conference Kuala Lumpur Malaysia 21-23 August 2007.


طرح های تحقیقاتی

1-تهیه بانک اطلاعات تحقیقات و مقالات تغذیه کشور از سال 1378 تا 1383 مجریان آزاده امین پور، امیدوار همکاران خوش نویسان و حقیقیان 84-1383.

Date: Tuesday, 22 January, 2008, 12:28 PM