حمایت اجتماعی و کشاورزی برای شکستن چرخه فقر روستایی

حمایت اجتماعی و کشاورزی  برای شکستن چرخه فقر روستایی

دکتر ربابه شیخ الاسلام

16 اکتبر مانند سالهای گذشته؛ جهان روز جهانی غذا را جشن می گیرد . هدف اصلی جلب توجه جهانیان درزمینه گرسنگی و چالش های آن و کسب حمایت جهانی برای اقدام بر علیه گرسنگی است .

شعار سال 2015 حمایت های اجتماعی و کشاورزی است که نقش حمایت های اجتماعی را خصوصاً در مناطق روستایی برجسته می کند. حمایت هایی که می تواند نا امنی غذائی مزمن و فقر را از بین ببرد .

شبکه های حمایتی در کشور ما می تواند توسط تعاونی های کشاورزی در مناطق مختلف روستایی موجب شود که محصولات غذائی در محل، بسیار ارزان تر به دست مردم همان منطقه برسد. سیاست های کشاورزی که معمولاً در سطح کلان منافع اقتصادی را در نظر می گیرد باید در سطح خرد به امنیت غذایی مردم و کودکان مناطق محروم توجه کند، چون توسعه این مناطق در آینده نقش بزرگی در توسعه کشور ایفا می کند و مهمترین نکته در جلوگیری از بار مضاعف سو تغذیه ، گرسنگی و تشدید فقر و تمام پدیده های ناگوار اجتماعی ناشی از فقر است که دامنگیر کشور خواهد شد .

تامین امنیت غذایی مناطق دور افتاده و دور از دسترس مناطق روستائی، تنها از راه حمایت های اجتماعی و کشاورزی مقدور ومقرون به صرفه است . توجه داشته باشیم که غذاهایی که به مناطق محروم وارد می شوند بسیار گران تر از تولید داخلی روستا تمام می شوند و روستائیان قادر به پرداخت هزینه ی آن نیستند و چرخه توزیع مواد غذائی در کشور نیز براساس کشش بازار عمل می کنند یعنی مناطق محرومی که توان خرید غذا را ندارند به تدریج از لیست توزیع ملی حذف می شوند .

سسیستم های هوشمندی که ناامنی غذائی را در یک کشور پهناور چون ایران رصد کنند بسیار پر هزینه هستند. بنابراین در غیبت سیستم های هوشمند ، مناطق محروم و دور افتاده کشوردر چرخه بی غذائی دچار فقر مزمن شده واز تمام توانایی های بالقوه ی خود باز می مانند . آموزش ها بازدهی خود را از دست می دهند وتوسعه این مناطق به مرور زمان دچار وقفه هایی پی در پی می گردد و روزی می رسد که حتی معلمی داوطلب کار در این مناطق باقی نمی ماند .

چرخه فقرغذائی وتوسعه نایافتگی روستایی می تواند با حمایت از کشاورزی های سنتی و بومی وبا حمایت از تولید در محل ، اقتصاد کوچک یک روستا را رونق دهد و برای روستائیان انگیزه ایجاد کند که محصولات خود را به مناطق مجاورنیز بفروشند. در چنین شرایطی غذای تولیدی بسیار ارزان ترو با صرفه تر است و این راهی است برای شکستن چرخه فقر روستائی در سایه خدمات حمایتی !

کشاورز نقش اصلی و واقعی خود را پیدا می کند و کشاورزان نقشی کلیدی در پروسه جنگ علیه گرسنگی خواهند داشت.

براساس تخمین فائو، جهان باید در سال 2050 جمعیتی قریب به 9/2 میلیارد نفر را تغذیه کند. بنابراین تولید غذا باید در سطح جهانی 60 درصد افزایش یابد که بتواند نیاز جامعه جهانی را تامین کند. برای این افزایش نیاز به غذا، نگاه به کشاورزی باید بیش از پیش اهمیت یابد ونقش کشاورزان در این روند در نظر گرفته شود.

برای حصول اطمینان از اینکه با روند رشد جمعیت ، غذا و تولید غذا روند درستی را طی می کند باید برنامه های دقیق و حساب شده ای برحسب اقلیم های کشور، ظرفیت های موجود ، بارندگی ، وضعیت جوی و نیروی کار کشاوررزی داشته باشیم. این نکته بسیار مهم است که کشاورزان باید دسترسی به اطلاعات فرابخشی داشته باشند . آنها نیاز به علم ، ابتکار و آگاهی دارند. کشاورز دانا می داند چه می کارد و برای چه می کارد و آکاه است کدام محصول برای تامین نیازهای انسان اهمیت بیشتری دارد . برای رسیدن به رشد مطلوب در کشاورزی باید کشاورزانی آگاه تربیت کرد و از طرف دیگر باید اهمیت دانش واعتبار کشاورزان برای سیستم کشاورزی جا بیفتد.


بازگشت