قطب علمی کشاورزی ارگانیک

قطب علمی کشاورزی ارگانیک

قطب علمی کشاورزی ارگانیک

Center of Excellence for Organic Agriculture

قطب علمی کشاورزی ارگانیک، یک تشکل علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کنسرسیومی از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تراز برتر کشور با هدف اعتلای کشاورزی ارگانیک است. این حرکت و جنبش نشات گرفته از اعتقادات اخلاقی و علمی است و تا سطح صنفی، صنعتی و تجاری گسترش یافته است. تنظیم عالمانه این حرکتها و بردارهای مطرح در این زمینه و ایفای نقش مرجعیت علمی در این زمینه طی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوایل سال 1391 بطور رسمی به "قطب علمی کشاورزی ارگانیک" سپرده شده است.

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میزبانی خود را برای این تشکل و کنسرسیوم علمی در شهریور 1389 به وزارت علوم اعلام نمودند.

اعضای هسته قطب که نقش هیئت موسس و امناء این تشکل را دارند:

· دکتر مسعود اربابی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

- دکتر محمدرضا اردکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهرشهر کرج

- دکتر حمیدرضا انصاری رنانی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

- دکتر محمدعلی باغستانی میبدی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

- دکتر محمدرضا رضاپناه، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور (مدیر قطب)

(فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک)

- دکتر اسکندر زند، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

- دکتر حسین شعبانعلی فمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اعضا قطب متشکل از اعضا هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، تعدادی از دانشجویان و علاقمندان است که با مشارکت در جلسات، فعالیتها و طرح های تحقیقاتی مربوط با این قطب علمی همکاری دارند.

Adress of

Center of Excellence for Organic Agriculture

No. 1&2, Tabnak Ave.,

Iranian Research Institute of Plant Protection, Velenjak, Tehran, Iran

P.O.Box: 19395-1454

Tel: 0098 21 22403012-6

آدرس: تهران، ولنجک، خ تابناک (یمن) پ 1 و 2

صندوق پستی: 19395-1454

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

قطب علمی کشاورزی ارگانیک

Tel: 0098 21 22403012-6

Center of Excellence for Organic Agriculture (CEOA)

CEOA is an approved scientific organization by the Iran’s Ministry of Science, Research and Technology; as a consortium of top universities and research institutes to promote organic agricultural movement since 2012. Of course, Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO) and Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) have hosted CEOA since 2010.

The founders of CEOA:

- Dr. Masoud Arbabi, Scientific board member of IRIPP

- Dr. Mohammadreza Ardakani, Scientific board member of Islamic Azad University, Karaj

- Dr. Hamidreza Ansari-Ranani, Scientific board member of Iranian Research Institute of Animal Science

- Dr. Mohammadali Baghestani-Meybodi, Scientific board member of IRIPP and Head of the Plant Protection Organization in Iran

- Dr. Mohammadreza Rezapanah, Scientific board member of IRIPP (Head of the CEOA)

- Dr. Hossein Shabanali-Fami, Scientific board member of Tehran University and deputy of the Science and Technology Park of Tehran University

- Dr. Eskandar Zand, Scientific board member of IRIPP, deputy minister and head of AREEO

Members of CEOA: Some of faculty members of universities and research institutes, students and other activists who are involved in the meetings, research projects and other activities are the member of CEOA.


بازگشت